พี่ๆ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายมัธยม) ได้มาจัดกิจกรรม “สนุกกับคณิตศาสตร์’’ ให้กับน้อง ๆ ประถม เพื่อให้น้อง ๆ รู้สึกที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมบวกเลขระบายสี กับ แทนแกรมหรรษา


  • พี่ ๆ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายมัธยม) ได้มาจัดกิจกรรม “สนุกกับคณิตศาสตร์’’ ให้กับน้อง ๆ ประถม เพื่อให้น้อง ๆ รู้สึกที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมบวกเลขระบายสี กับ แทนแกรมหรรษา ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Sep 06, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม