คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นปี 2562


  • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นปี 2562 ณ ห้อง 31021 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ให้คำแนะนำ ขั้นตอนวิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปรับตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Nov 28, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา