คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL


  • วันที่ 24-25 เมษายน 2566 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หัวข้อ “การพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL” ณ ห้อง 31105 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาตามศาสตร์และแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน จึงเห็นควรในการจัดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมีศิษย์เก่า นายธนวัฒน์ หลำทุ่ง ตำแหน่งนักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการนี้

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Apr 25, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา