คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรแล้ว นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559Posted by : admin science

ปรับปรุง : Jun 10, 2019


กิจกรรมคณะ & สาขา