คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์


  • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 16 สิงหาคม 2566

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Aug 16, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา