กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ และประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 คณะวิทยาการจัดการPosted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : May 27, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม