กิจกรรมแนะแนวการศึกษา


  • วันที่ 24 พ.ย.65 สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชต์วิทยา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Nov 24, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม