กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาพลักษณ์องค์กร


  • คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาพลักษณ์องค์กร ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก โดยมีอาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก คุณนฤมล โพธิ์สุวรรณ และคุณอนุวัฒน์ แหวนเพชร วิทยากรอิสระ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะ

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Jan 01, 1970แฟ้มภาพกิจกรรม