กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการคิด


  • คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการคิด ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น ณ ห้องประชุมต้นโมก โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ ท่านรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดและทำกิจกรรม Work Shop ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของพ่อค้า แม่ขาย ลูกค้า ที่อยู่ ณ บริเวณตลาดนัดมหาวิทยาลัยฯ

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Feb 19, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม