กิจกรรมการอบรมการเตรียมความพร้อมในการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)


  • วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการอบรมการเตรียมความพร้อมในการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Mar 22, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม