โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิชาการด้านวิจัย


  • เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 -12.00 น. รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ และคณะผู้จัดทำวารสารวิชาการ วารสารวิทยาการปริทัศน์ กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิชาการด้านวิจัย นำโดย รศ.วัชรินทร์ อรรคศรีวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงาน การบริหารงานวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเพิ่มพูนความรู้ แนวคิด ทักษะใหม่ๆ ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ นำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการดำเนินงานด้านวิจัยและด้านบริการวิชาการของคณะ ณ ห้องประชุมอินทนิล 1

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : May 15, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม