กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปีที่ 1


  • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปีที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานโลจิสติกส์ในอนาคต วิทยากรโดย คุณสรยุทธ อังคณานุกิจ บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานโลจิสติกส์ในอนาคต แนวโน้มระหว่างประเทศด้านโลจิสติกส์ และการรับมือผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Nov 29, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม