การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ


  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ดร.สมเกียรติ แดงเจริญ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย เพื่อขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องประชุมอินทนิล 3

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Feb 21, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม