การประชุมเปิดภาคเรียน 1/2567 คณะวิทยาการจัดการ


  • คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมเปิดภาคเรียน 1/2567 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นำโดย ดร.สมเกียรติ แดงเจริญ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.สวิตา อยู่สุขขี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.ดร.พิเชษฐ เนตรสว่าง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อประชุมชี้แจงให้กับคณาจารย์รับทราบข่าวสารต่างๆ และการดำเนินงานด้านงานวิชาการ ด้านงานกิจการนักศึกษา และด้านงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมอินทนิล 1

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Jun 13, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม