กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ


  • เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมเกียรติ แดงเจริญ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องทักษะ Soft Skill สำหรับนักศึกษาใหม่ “เข้าใจความถนัดทางความคิดของตนเอง สร้างนิสัยใหม่ และทัศนคติที่เอื้อต่อการเรียนรู้” โดยมีคุณประกาศิต สพฤกษ์ศรี และคุณสุทาภา โพธิ์เก่า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา “ประกันคุณภาพการศึกษาใครว่าเรื่องไกลตัว” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ พร้อมรับชมคลิปแนะนำสถานที่ อาจารย์ สโมสรนักศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงต่อคณะ อุทิศตน ทุ่มเทเวลา และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และพิธีการผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษา เพื่อขวัญกำลังใจให้นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Jun 14, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม