กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังความเป็นไทย


  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เป็นประธานในพิธีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะวิทยาการจัดการ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 37 รูป และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยอาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และจัดกิจกรรมอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ จากสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ในช่วงเช้าอบรมหัวข้อ "การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิต" ช่วงบ่ายอบรมหัวข้อ "มารยาทไทยและการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Feb 25, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม