การประกวด BMC


  • วันที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวด BMCได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานสัปดาห์วิชาการ สาขาวิชาการจัดการ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจให้กับนักศึกษา โดยมีรายชื่อดังนี้ 1. นายประชา อภิเลปน์ 2. นางสาวสิริพนิดา ลับแสง 3. นางสาวนภาลัย ภูสันต์ 4. นายนทิบดี หงส์อ่อน 5. นางสาวศุภรดา สุวรรณผล 6. นายอนุชา ขันธลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและขอขอบคุณอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Mar 10, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม