กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ


  • เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี ประธานเปิดงาน วิทยากรโดย คุณกมลาสน์ เอียดศรีชาย และคุณจีรนันท์ เขตพงศ์ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิธีการสื่อสารในองค์กรได้ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Mar 17, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม