กิจกรรม MARKETING DAY 2021 ครั้งที่ 3 “Green Marketing : GO GREEN CAN GIVE”


  • สาขาวิชาการตลาด จัดงาน MARKETING DAY 2021 ครั้งที่ 3 “Green Marketing : GO GREEN CAN GIVE” วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารป่าตอง สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงาน MARKETING DAY 2021 ครั้งที่ 3 “Green Marketing : GO GREEN CAN GIVE” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ ประธานสาขาวิชาการตลาด กล่าวว่า ภายในงานจัดให้มีการออกร้านซุ้มอาหารที่ลดการใช้พลาสติก เลือกใช้ใบตอง และวัสดุที่ย่อยสลายง่าย และจัดการแข่งขันการประชุดรีไซเคิล ธีม GREEN MARKETING ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และผู้ร่วมงานได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการพัฒนาตนเอง เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

Posted by : Admin Management Sciences

ปรับปรุง : Mar 24, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม