คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมคณะล่าสุด

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Jul 30, 2020