คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : SIRIOOM@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8378

รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีเมล์ : ssanit33@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8089

ผศ.ภารดี แซ่อึ้ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : eeecpds@yahoo.com เบอร์ภายใน : -

ผศ.ดร.ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษดีบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ

อีเมล์ : kookkik_21@hotmail.com เบอร์ภายใน : -

ผศ.ดร.สายชล สุขญาณกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : saychol_suk@yahoo.com เบอร์ภายใน : -