คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์อัณธิกา เสงี่ยมใจ

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : anthika_sa@hotmail.com เบอร์ภายใน : -

ผศ.ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีเมล์ : pradinunt@gmail.com เบอร์ภายใน : 8394

ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

อีเมล์ : momojay_25@hotmail.com เบอร์ภายใน : -

ดร.สุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : s.yimpoolsap@gmail.com เบอร์ภายใน : -