คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


img รางวัลชนะเลิศ
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
img1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
img2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
img3 รางวัลชมเชย
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

img รางวัลชนะเลิศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
img1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
img2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
img3 รางวัลชมเชย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

img รางวัลชนะเลิศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
img1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
img2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
img3 รางวัลชมเชย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย