ดาวน์โหลด

กิจกรรมคณะล่าสุด

คำสั่งมหาวิทยาลัย

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
 2. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน
 7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
 11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 13. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 15. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
 16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ