ดาวน์โหลด

กิจกรรมคณะล่าสุด

คำสั่งมหาวิทยาลัย

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้จัดทำวารสารวิชาการ วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 4. คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนงาน
 5. คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
 6. คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
 7. คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษา
 8. คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 10. คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
 11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
 12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 13. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 15. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
 16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี