อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.มรุต กลัดเจริญ

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อีเมล์ : marut_16@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : ต่อ 8442

image

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษา

 • ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) สถาบันราชภัฎเทพสตรี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.สุมนา พูลผล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8112

image

อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษา

 • ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กศ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยทักษิณ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.ภัทราพร จันตะนี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริก
 • ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

อีเมล์ : p-pat46@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8404

image

อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8423