หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะด้านการบริหารจัดการและภาษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในภาคธุรกิจ หน่วยงานราชการ และดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการบริหารจัดการ
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน และอนาคต
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในประชาคมอาเซียน

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกนบังคับ ให้เรียน39หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า60 หน่วยกิต
  - บังคับเรียน ให้เรียน45หน่วยกิต
  - เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า15หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน6 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี (4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี)
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคจากจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. งานสายธุรกิจ เช่น เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร พนักงานขององค์กรเอกชน
 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 3. ประกอบกิจการส่วนตัว