หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตด้านการตลาดให้เป็นผู้มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการตลาดบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดแรงงาน

ผลิตบัณฑิตด้านการตลาดให้เป็นผู้มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการตลาด บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางการตลาดและการบริหารธุรกิจ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการวิจัย สามารถค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำของสังคมและท้องถิ่นได้
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 5. เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกนบังคับ ให้เรียน39หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า54หน่วยกิต
  - บังคับเรียน ให้เรียน39หน่วยกิต
  - เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า15หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน6 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี (4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี)
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคจากจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักการตลาด
 2. นักธุรกิจ
 3. นักวิจัยการตลาด
 4. พนักงานฝ่ายขาย
 5. นักสื่อสารด้านการตลาด
 6. ประกอบอาชีพอิสระด้านการตลาด