หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจเพื่อ การประกอบอาชีพ สนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งนำองค์ความรู้ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจได้
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการสร้างและการจัดการธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคดิจิทัล
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  วิชาบังคับเรียน ให้เรียน3หน่วยกิต
  วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า27หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เรียน72หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า15หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน7หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี (4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี)
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคจากจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ฝ่ายสนับสนุนด้านไอที
 2. นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 4. นักวิเคราะห์ข้อมูล
 5. Web Developer
 6. Content Marketing
 7. ผู้ประกอบการธุรกิจ
 8. นักวิชาการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ