หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการนำวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาประยุกต์ในด้านธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมโลก สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานในองค์การธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำวิชาชีพ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความเข้าใจในด้านระบบงานธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกน ให้เรียน39หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เรียน42หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า15หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน5หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี (4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี)
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคจากจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักพัฒนาโปรแกรม
 2. นักพัฒนาเว็บไซต์
 3. นักออกแบบกราฟิก
 4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 5. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 6. ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
 7. ผู้จัดการซอฟต์แวร์
 8. ผู้จัดการฐานข้อมูล
 9. นักวิชาการ หรือเจ้าหน้าที่สายงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 10. ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการในงานคอมพิวเตอร์