หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการค้า การลงทุน และเข้าใจในวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศทันต่อการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีของอาเซียนและของโลก ตลอดจนสามารถนำไปเป็นแนวทางการแสวงหาช่องทาง เพื่อขยายการลงทุนของไทยไปในตลาดโลกให้มากขึ้น
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการค้า การลงทุนและเข้าใจในวัฒนธรรมของต่างประเทศ และการประกอบอาชีพในระดับสากล
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและของโลกได้อย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในปัจจุบัน
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียน12 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียน6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียน6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียน6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกน ให้เรียน48 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า42 หน่วยกิต
  - วิชาบังคับ ให้เรียน30 หน่วยกิต
  - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า12 หน่วยกิต
  กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน6 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมายเหตุ
         1. นักศึกษาที่จะเรียนครบหลักสูตรต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
         2. นักศึกษาจะต้องผ่านกลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี (4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี)
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคจากจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ธุรกิจส่วนตัวด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
 2. นักวิชาการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
 3. พนักงานเอกชน รัฐวิสาหกิจด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
 4. รับราชการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
 5. นักวิจัยด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
 6. อื่นๆ