หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา