หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)

ปรัชญาของหลักสูตร มุ่งผลิตบัณฑิตให้เกิดความสามารถและทักษะในการบริหารธุรกิจชุมชน วางแผนการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจของชุมชน อันประกอบไปด้วย กิจกรรมทางการผลิต กิจกรรมทางการขายผลผลิต กิจกรรมการซื้อ และการบริโภคของชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนที่จัดตั้งขึ้นให้มีความเจริญเติบโตด้านบริหารธุรกิจและสามารถนำความรู้นั้นสร้างอาชีพและสร้างธุรกิจด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ความสำคัญของหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการเน้นการจัดการเรียนสอนเชิงปฏิบัติพิเศษแบบบูรณาการ โดยศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและลงพื้นที่ศึกษากับวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของสาขาวิชาตามความต้องการของนักศึกษา โดยเน้นการศึกษาเพื่อสร้างทักษะสู่การต่อยอดและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนโดยตรง อันประกอบไปด้วย โครงสร้างและกฎระเบียบของชุมชน องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบของธุรกิจชุมชน การดำเนินงานของธุรกิจชุมชน กิจกรรมการตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมทางการผลิต กิจกรรมทางการขายผลผลิต และการบริโภคของชุมชน ซึ่งเป็นการวางรากฐานของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยืนหยัดด้วย สมาชิกในชุมชนเอง โดยอาศัยความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในอันที่จะพัฒนากลุ่มธุรกิจของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นให้มีความเจริญเติบโต ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจชุมชน 2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในการพัฒนานักศึกษา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1. มุ่งสู่การเรียนรู้ในสถานการณ์การประกอบธุรกิจชุมชน เพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคม ผู้เรียนต้องใช้ความคิดทักษะและความสามารถที่ได้รับลงมือประกอบธุรกิจด้วยวิธีการต่าง ๆ มากกว่าการใช้ความรู้เพียงอย่างเดียว ทั้งนั้นมุ่งเน้นการสร้างโอกาสโดยอาศัยความสัมพันธ์เชื่อมโยงด้านเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และธุรกิจชุมชนต่างพื้นที่เป็นหลัก 2. สร้างโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบปฏิบัติการที่ผู้เรียนได้เผชิญสภาพจริง ปัญหาจริงโลกแห่งความเป็นจริงของธุรกิจชุมชน 3. ผู้เรียนเกิดการแก้ไขปัญหา (Academic Challenges) โดยอาศัยองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการค้าธุรกิจเพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิต และการเกิดผลลัพธ์เชิงบวกได้ด้วยตนเอง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน อาศัยรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ผสมผสาน 10 รูปแบบให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. การฝึกสอน (Student Teaching) 2. การให้บริการชุมชน (Community Service) 3. สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 4. การฝึกงาน (Internships) 5. การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม (Service Learning) 6. การเวียนงานคลินิก (Clinical Rotations) 7. การฝึกปฏิบัติงานในอุตสหกรรม (Industry Attachments) 8. การฝึกงานทางวิชาชีพ (Professional Work Placements)

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)

จำนวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เรียน 60 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาแกน ให้เรียน 30 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาบังคับเรียน ให้เรียน 42 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านธุรกิจชุมชน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน 6 หน่วยกิต 4. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เรียน 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานในธุรกิจชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชุมชน ทั้งด้านการผลิตสินค้าและการบริการจากชุมชน โดยผู้จบการศึกษาสามารถเป็นไปส่วนหนึ่งในธุรกิจชุมชน รวมทั้งประกอบอาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 1. เจ้าของกิจการ - ธุรกิจชุมชน - วิสาหกิจชุมชน - ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก - นิติบุคคลที่จดทะเบียนค้า - ผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น - ผู้ประกอบธุรกิจการค้าในชุมชน - ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ 2. ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องภาครัฐบาล - อุตสาหกรรมจังหวัด - หอการค้าจังหวัด - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภาคเอกชน - บริษัทเอกชนที่สนับสนุนส่งเสริมการผลิตและบริการของธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน