คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มีทุนการศึกษาให้จำนวน 3 ทุน


  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยังคงเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มีทุนการศึกษาให้จำนวน 3 ทุน

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Jun 20, 2019


กิจกรรมคณะ & สาขา